Sluníčka

Vrátit se zpět

Třídní učitelky: Vladislava Kozáková, Šárka Langa

Třídní email: KozakovaVl@ms70.plzen-edu.cz

Provozní doba naší třídy: 6.45 – 16.00 hodin (6.00 – 6.45 Stonožky, 16.00 – 16.30 Berušky)

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: Hedvika Voláková

O naše plná bříška se stará: Martina Menclová

 

 

Třídní vzdělávací program 2019/2020

 

 

 

CHARAKTERISTIKA TVP A JEHO CÍLE

V letošním roce navazujeme na minulý školní rok. Děti zaujal pohádkový svět skřítka Vítka, který přinášel dětem pohádky a příběhy. Proto jsme se rozhodly pokračovat v podobném duchu.

Na naší zahradě roste strom „ NÁŠ STROM VYPRAVĚČ. Je to lípa, jenž na onom místě roste už nějaký čas a bude dětem shazovat lístky s novými příběhy a pohádkami, které nám bude přinášet stromový skřítek Waltřík, který bydlí v koruně stromu.

Při tvorbě TVP jsme vycházely z věkového složení dětí a z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností děti získávají přirozenou cestou. Spontánní a řízené činnosti jsou obsahem plánování a jsou vzájemně propojeny. Děti se budou učit spolupracovat ve skupině, získávat potřebu spolupracovat (po stránce pohybové, esteticko – výtvarné). Umožníme dětem získávat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem, schopnostem a věku.

TVP vychází z přirozeného vývoje dětí, z podmínek školy, složení třídy, zpracovává hlavní cíle ŠVP do celků. V projektu se prolínají a ovlivňují všechny výchovné oblasti RVP pro předškolní vzdělávání (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně – kulturní a enviromentální)