Sluníčka

Vrátit se zpět

Třídní učitelky: Vladislava Kozáková, Šárka Langa

Třídní email: KozakovaVl@ms70.plzen-edu.cz

Provozní doba naší třídy: 6.00 – 16.00 hodin (16.00 – 16.30 Berušky)

O čistotu na třídě a přípravu pelíšků se stará: Hedvika Voláková

O naše plná bříška se stará: Martina Menclová

 

Třídní vzdělávací program 2018/2019

„Skřítek Vítek a jeho knihy“

Charakteristika:

Náš TVP vychází ze života a prostředí, ve kterém děti žijí.

Tento školní rok budeme pracovat s knihami. Knihy s příběhy a pohádkami bude dětem přinášet skřítek Vítek, který nás bude provázet celým školním rokem.

Budeme usilovat o to, aby se děti co nejvíce ve třídě sblížily, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se, pozdravit, poděkovat a aby získaly vztah k přírodě ve spojení s pohybem.

Při tvorbě TVP jsme vycházely z věkového složení dětí a z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností děti získávají přirozenou cestou. Spontánní a řízené činnosti jsou obsahem plánování a jsou vzájemně propojeny. Děti se budou učit spolupracovat ve skupině, získávat potřebu spolupracovat (po stránce pohybové, esteticko – výtvarné). Umožníme dětem získávat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem, schopnostem a věku.