Povinně zveřejňované informace

Vrátit se zpět

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.  Úplný oficiální název povinného subjektu. 70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování

viz zřizovací listina

Doplňková činnost

  • Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost.

viz zřizovací listina

Zřizovatel – statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

ZŘIZOVACÍ LISTINA

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA                          
4. Kontaktní spojení KONTAKTY
5. Platby ŠKOLNÉ

STRAVNÉ

6. Identifikační číslo školy (IČ) 70940983
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 70940983

 

8. Dokumenty Údaje o rozpočtu http://umo3.plzen.eu

ŠVP

ZŘIZOVACÍ LISTINA

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

ŠKOLNÍ ŘÁD

9. Žádosti o informace MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání KONTAKTY
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád sb174-04

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu –FORMULÁŘ PRO OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ POVINNÉHO SUBJEKTU

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

(viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.  Formuláře Lze – vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,

stáhnout zde

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

FORMULÁŘ PRO OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ POVINNÉHO SUBJEKTU

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – http://www.mszapis.plzen.eu/

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ

POVĚŘENÍ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  sbírka zákonůb039-99

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon skolskyzakon-1.9.2017.pdf

VYHLÁŠKA č. 14/2005 Sb., O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

VYHLÁŠKA č. 107/2005 Sb., O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva v 2015-2018