Informace k zápisu do 70. MŠ Plzeň

Vrátit se zpět

INFORMACE K ZÁPISU DO 70. MŠ PLZEŇ

Důležité upozornění:

 Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu- https://mszapis.plzen-edu.cz/
do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření.

 

 

1. Vyplnění žádostí

15. 4. – 3. 5. 2020

Rodiče vyplní elektronickou žádost na webu-https://mszapis.plzen-edu.cz/.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Důležité je správně vyplnit kontaktní údaje na zákonného zástupce- především emailovou adresu, adresu k doručování písemností a telefonní kontakt.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované a (viz vzor Čestné prohlášeníhttps://mszapis.plzen-edu.cz/),
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

V době sběru žádostí doručíte žádost spolu s prohlášením o očkování a kopií očkovacího průkazu.

 

 

2. Sběr žádostí

4. 5. – 5. 5. 2020

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky 70. mateřské školy – x4ymwkc
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zennerovaev@ms70.plzen-edu.cz
 3. poštou – 70.mateřská škola, Waltrova 26, Plzeň 318 00
 1. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
  nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu
  pohybu osob v prostorách školy. Nutné je mít rukavice, roušku. Termín je nutné si
  předem domluvit s ředitelkou mateřské školy na telefonním čísle 724 164 500.
 2. vhodit do poštovní schránky 70. MŠ Plzeň umístěné u vchodových dveří přízemního
  pavilonu v době 4. 5 .2020 12,00-16,00 hod. a 5.5.2020 8,00-12,00hod

 

 

3. Přijímací řízení

od 6. 5. 2020 do 31.5.2020

 

V tomto období obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.

 

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021 pro 70. MŠ Plzeň jsou totožná s www.mszapis.plzen.eu